Bacalaureat. Limba si literatura romana. Profil Uman

9786067102338

Vizează câteva dintre conţinuturile asociate şi tocmai de aceea, pentru a le evidenţia, am aşezat faţă în faţă cele două programe, marcând conţinuturile suplimentare de la profilurile umanist şi pedagogic.

Autor: Marilena Lascar, Liliana Paicu, Florin Ionita, Mihail Stan
Editura: Art Educational
Anul aparitiei: 2017
Nr. Pag: 336
Limba: Romana
Disciplină: Limba Și Literatura Română
Format: 17X24 cm
Vârstă: 19 ani, 18 ani
in stoc
3000 lei
+

Descriere
Cuvânt-înainte


Programa pentru proba scrisă a EXAMENULUI DE BACALAUREAT 2017 la disciplina LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ este diferenţiată în funcţie de filiera şi de profilul liceului urmat de candidaţi: Filiera teoretică - profil real, Filiera tehnologică - toate profilurile şi specializările şi Filiera vocaţională - toate profilurile şi specializările (cu excepţia profilului pedagogic) şi Filiera teoretică - profil umanist şi Filiera vocaţională - profil pedagogic. Aşa cum se poate lesne observa însă, cele patru competenţe generale, precum şi competenţele specifice aferente sunt aceleaşi pentru toate profilurile, deoarece şi programele şcolare după care s-a studiat limba şi literatura română în liceu au fost elaborate pornind de la aceleaşi finalităţi. Singurele diferenţe - nu foarte multe însă! - vizează câteva dintre conţinuturile asociate şi tocmai de aceea, pentru a le evidenţia, am aşezat faţă în faţă cele două programe, marcând conţinuturile suplimentare de la profilurile umanist şi pedagogic.


Structura volumului este următoarea:


Un capitol dedicat sugestiilor şi explicaţiilor privind rezolvarea subiectelor pentru proba scrisă a examenului de bacalaureat 2016. Este vorba despre modul cel mai potrivit în care ar trebui formulate răspunsurile pentru fiecare dintre cele trei tipuri de subiecte, de semnificaţia şi utilizarea „verbelor de comandă" cu care debutează absolut toate cerinţele formulate sau de semnalarea unor erori frecvente în formularea răspunsurilor, precum şi de modul în care pot fi evitate.


50 DE TESTE pentru profilul real, toate profilurile şi specializările filierei tehnologice şi profilurile şi specializările filierei vocaţionale (cu excepţia profilului pedagogic). Testele 1 - 30 sunt însoţite de sugestii extinse de rezolvare a cerinţelor şi de bareme de notare, astfel încât cei interesaţi să-şi afle nivelul de pregătire să se poată autoevalua cu uşurinţă. Testele 31 - 50 conţin doar cerinţele, fără îndrumări. Scopul nostru, în cazul acestor teste, a fost de a oferi candidaţilor posibilitatea să lucreze individual şi să-şi verifice, şi pe această cale, nivelul de pregătire. Toate testele au fost concepute pentru a fi rezolvate în intervalul celor 180 de minute de lucru efectiv prevăzute de metodologia examenului.


O precizare importantă credem a fi necesară în acest moment. Deşi sursele din care se pot selecta textele pentru prima secţiune a probei scrise sunt numeroase, aplicaţiile propriu-zise, având în vedere conţinuturile programei, sunt relativ limitate şi, la fel, şi soluţiile de rezolvare. Din aceleaşi motive, nici tematica eseului de la secţiunea a treia nu poate fi prea variată. Tocmai de aceea, am considerat util să oferim sugestii de rezolvare cât mai bogate la aceste două secţiuni, cu precizarea, prezentă de altfel şi în baremul oficial al examenului, că nu există soluţii unice şi, în consecinţă, că se punctează orice formulare/modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor. Secţiunea a doua în schimb, eseul argumentativ, vizează în principal creativitatea candidaţilor (vezi competenţa 4.2. din Programa de examen: argumentarea unui punct de vedere faţă de o problematică pusă în discuţie). În acest caz, principalele „ţinte" ale evaluării devin limbajul specific utilizat într-o astfel de situaţie (este vorba de verbele evaluative, de adverbele de mod/predicative ca mărci ale subiectivităţii evaluative, de cuvintele cu rol argumentativ, de structurile sintactice utilizate în argumentare) şi modul cum este valorificat acest limbaj în construcţia discursului argumentativ propriu-zis (prin conectori, tehnici argumentative etc.). Având în vedere însă diversitatea temelor posibil a fi propuse spre rezolvare în cadrul acestui tip de eseu, ceea ce conduce, evident, şi la o varietate de soluţii, am considerat că este bine să lăsăm celor ce vor utiliza auxiliarul o mai mare libertate în susţinerea propriului punct de vedere. De aceea, am oferit de fiecare dată doar un număr limitat de sugestii care s-ar putea valorifica în cadrul răspunsului, insistând însă asupra structurii eseului şi a limbajului şi îndemnând astfel candidaţii să finalizeze singuri temele propuse spre rezolvare.

Pentru a conştientiza faptul că toate subiectele sunt formulate în strictă concordanţă cu programa de examen, sugestiile de rezolvare ale primelor trei teste (primul abordează genul liric, al doilea genul dramatic, al treilea genul epic) sunt însoţite, la fiecare cerinţă, de precizarea competenţei specifice şi a conţinutului asociat din programa de examen. De asemenea, în cadrul celor trei teste am reprodus, la subiectul al II-lea (eseul argumentativ), teme şi rezolvări propuse de câţiva dintre elevii Colegiului Naţional „Iulia Hasdeu" din Bucureşti, precizând de fiecare dată şi punctajul obţinut de aceştia. Am considerat că s-ar putea realiza astfel un util „schimb de experienţă" între două generaţii de liceeni.

O ultimă precizare: am afirmat deja că diferenţele dintre cele două programe de examen nu sunt foarte mari, ele referindu-se doar la un număr redus de conţinuturi, iar formatul probei este identic pentru toate filierele şi specializările. În consecinţă, nici conţinutul subiectelor nu poate fi radical diferit. De aceea, am marcat cu (**) testele specifice strict profilurilor umanist şi pedagogic.


30 DE SUBIECTE PENTRU PROBA ORALĂ, ce pot fi utilizate atât individual, cât şi în cazul în care se doreşte organizarea unei simulări în cadrul clasei, însoţite de o grilă a descriptorilor competenţei lingvistice de comunicare orală în funcţie de care se va realiza evaluarea la examenul din vară.

Deşi în cadrul unei probe orale de examen există mult mai multe variabile în privinţa soluţiilor decât în cazul probei scrise, iar competenţele de comunicare vizează nu doar componenta verbală a răspunsului, ci şi pe cele paraverbale şi nonverbale, am considerat totuşi potrivit să oferim viitorilor candidaţi şi câteva sugestii de rezolvare, nu atât în ceea ce priveşte conţinutul, cât mai cu seamă în privinţa structurii discursului. Cei interesaţi le vor găsi în completarea primelor patru subiecte propuse.

Un Dicţionar de termeni literari, util în pregătirea probei scrise.


AUTORII